.

TRƯỜNG TÌNH THƯƠNG - TOUR PHAN THIẾT TEAMBUILDING 1 NGÀY.

Sơ lược Album